Hoe kunnen wij u van dienst zijn rondom schoolverzuim?

Voortijdig schoolverlaten is een groot maatschappelijk probleem. Verzuimgedrag blijft een belangrijke voorbode voor vroegtijdig school verlaten. Ook de overheid ziet het gevaar van vroegtijdig schoolverlaten en wil dat scholen dit aanpakken. In 2026 mogen maximaal 18.000 leerlingen per jaar uitvallen zonder startkwalificatie. Dat zijn er ruim 12.000 minder dan in het schooljaar 2021-2022.

Kortom: het is als school belangrijk om het verzuim van studenten aan te pakken. Maar hoe doet u dat? Hoe houdt u leerlingen op een positieve manier ‘bij de les’? Hoe pakt u verzuim in uw onderwijsinstelling aan? En hoe kunt u samen met CBZ verzuim van scholieren voorkomen, verkorten en terugdringen?

Professioneel inzicht in de redenen
van schoolverzuim?

Landelijke dienstverlening

Als onafhankelijke organisatie werken wij sinds 2007 effectief samen met diverse ROC’s en gemeenten in Nederland. Met onze landelijke dienstverlening gaan we de uitval van studenten die onder de leerplichtwet, de kwalificatieplicht of de RMC-wet vallen tegen. Dat doen we onder andere met verzuimbezoeken, die vaak dezelfde dag nog plaatsvinden.

Trainingen

Naast verzuimbezoeken geven wij ook trainingen en gastlessen om verzuim onder de aandacht te brengen en te voorkomen.

Werkt u samen met CBZ dan kunt u rekenen op:

 • Concrete afspraken met de student gericht op het hervatten van de les (of hervatten van contact met school) en nog dezelfde dag een verslag van het verzuimbezoek met de bevindingen en de gemaakte afspraken
 • Inzicht in de oorzaak en de duur van het verzuim
 • Een overzicht van eventuele vervolgacties die u als school kunt nemen
 • Een verandering in de ‘mindset’ van studenten: verzuimen hoort er niet bij.

Lees hier meer over verzuimbezoeken, wet- en regelgeving en waarom u juist voor CBZ moet kiezen.

Onze producten

Vorm: Gastles
Doelgroep: Eerstejaars studenten en studenten van opleidingen met een hoge verzuimfrequentie
Tijdsindicatie: 1 (les)uur

Zonder startkwalificatie (diploma) ben je als jongere een stuk minder goed op je toekomst voorbereid. Verzuim is in veel gevallen een voorteken voor schooluitval. Tijdens deze interactieve gastles worden studenten zich bewust van de oorzaken van verzuim, de gevolgen en welke invloed de student heeft op zijn of haar eigen verzuimgedrag.

Vorm: Training
Doelgroep: medewerkers van onderwijsinstellingen (die ziekmeldingen van studenten aannemen of studenten begeleiden bij verzuim).
Tijdsindicatie: 4 uur

Hoe voert u een effectief verzuimgesprek? Welke vragen stelt u wel en welke niet? Waar komt verzuim vandaan en hoe kunt u een telefonische ziekmelding ombuigen naar een effectief eerste verzuimgesprek? Hoe bespreekt u tijdens dit gesprek de mogelijkheden en werkt u samen naar een snelle leshervatting toe? U leert het allemaal tijdens de uitgebreide training ‘een effectief verzuimgesprek’.

Vorm: Presentatie
Doelgroep: alle betrokkenen bij het verzuimbezoek
Tijdsindicatie: 1,5 uur

Deze inhoudelijke presentatie geeft u de benodigde informatie over alle aspecten van het verzuimbezoek: wanneer zet u een verzuimbezoek in? Welke inhoud heeft een verzuimgesprek? Hoe rapporteert CBZ de opgehaalde informatie? En welke vervolgacties zijn er mogelijk voor de opdrachtgever?

CBZ biedt diverse verzuimbezoeken, zoals:

 • Standaardbezoek (maandag t/m vrijdag)
 • Spoedbezoek (aangevraagd vóór 10:30 uur) zelfde dag uitgevoerd
 • Spoedbezoek (aangevraagd tussen 10:30 en 12:30) zelfde dag uitgevoerd
 • Speciale wensen (tijdszonebezoek, tijdstipbezoek of verzuimbezoek verder dan 20 km buiten Nederland)

Tijdens een telefonisch gesprek stimuleert onze verzuimconsulent de student om de schoolactiviteiten zo snel mogelijk weer te hervatten. Hierover maakt onze consulent concrete afspraken met de student.

Vorm: Instructie
Doelgroep: gebruikers van CBZelf: de aanvraagapplicatie voor verzuimbezoeken
Tijdsindicatie: 1 uur

Verzuimbezoeken aanvragen bij CBZ doet u eenvoudig zelf via onze eigen portal ‘CBZelf’. Hoe onze applicatie werkt en hoe u alle mogelijkheden van CBZelf zo optimaal mogelijk benut, leert u tijdens deze instructie.

Aanmelden Nieuwsbrief Schoolverzuim


Wat is schoolverzuim?

Als een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie zonder geldige reden afwezig is. Leerlingen tussen de 5 en 18 jaar zijn namelijk verplicht om onderwijs te volgen. Schoolverzuim bestaat uit relatief en absoluut verzuim.

Relatief verzuim

We spreken van relatief verzuim wanneer leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die staan ingeschreven op een school, afwezig zijn tijdens les- of praktijktijd. Relatief verzuim wordt onderverdeeld in geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. 

Relatief verzuim is geoorloofd als de leerling toestemming heeft van het schoolhoofd of de leerplichtambtenaar. Deze toestemming kan om 3 verschillende redenen gegeven worden: wegens ziekte, wegens godsdienstige verplichtingen of levensovertuiging of om buiten de schoolvakanties vrij te zijn wegens het beroep van één van de ouders.

Relatief verzuim is ongeoorloofd als de leerling geen toestemming heeft om afwezig te zijn (spijbelen). Hier wordt onderscheid in gemaakt in twee verschillende type verzuim: Signaalverzuim: spijbelgedrag kan voortkomen uit een problematische achtergrond of duiden op problemen in thuissituatie. En luxeverzuim: de scholier gaat zonder toestemming buiten de schoolvakanties op vakantie. 

Scholen zijn volgens de Leerplichtwet verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden.

Absoluut verzuim

We spreken over absoluut verzuim wanneer leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren niet op een school staan ingeschreven en daarvoor op grond van leerplichtwet geen vrijstelling hebben gekregen.

Verder is schoolverzuim nog onder te verdelen in de volgende groepen:

 • Schoolweigering

Bij schoolweigering weigert de leerling naar school te gaan of de leerling gaat met tegenzin naar school. Het naar school gaan gaat gepaard met emotionele stress, bijv. angst, depressie en onverklaarbare fysieke symptomen. 

 • Spijbelen

Er is sprake van spijbelen als een leerling een hele dag of een deel van de dag niet op school is, of wel op school is maar niet op de juiste locatie (bijv. buiten ipv in de les). De afwezigheid is zonder toestemming van school en de leerling probeert het verzuim te verbergen voor de ouders.

 • Schoolonthouding

Wanneer het verzuim door de leerling niet voor ouders verborgen wordt gehouden. Het verzuim is toe te schrijven aan ouders die de jeugdige thuis houden, of is toe te schrijven aan het feit dat er vrijwel geen ouderlijke inspanning is om de jeugdige naar school te krijgen.

 • Schooluitsluiting

Wanneer de leerling voor enige tijd afwezig is van school door toedoen van school. Bijvoorbeeld onwettige verwijdering of schorsing (door bijvoorbeeld leercapaciteiten of type gedrag), het niet kunnen of willen voorzien in ondersteuningsbehoeften waardoor de leerling niet naar school gaat.