Hoe kunnen wij u van dienst zijn rondom arbeidsverzuim?

Verzuim is onder werkgevers geen populair onderwerp: het kost organisaties enorm veel geld. En actie? Dat onderneemt men vaak pas bij een te hoog verzuim. CBZ helpt u om deze situatie te voorkomen. Samen met u ontwikkelen wij een preventief verzuimbeleid, waardoor de kans dat medewerkers zich (ongeoorloofd) ziek melden afneemt. Dit heeft niet alleen economische voordelen (verzuimende werknemers zijn immers duur), maar komt ook de werksfeer, kwaliteit van het werk en de werkdruk ten goede.

Wilt u ook inzicht in de redenen
van arbeidsverzuim? Neem contact met ons op!

Verzuimbezoek

Wilt u verzuim binnen uw bedrijf effectief aanpakken? Maak het verzuimbezoek dan onderdeel van het verzuimbeleid. In een persoonlijk gesprek met uw medewerker bespreken we de mogelijkheden tot werkhervatting. Hierbij stellen we niet de beperking of ziekte ter discussie maar gaan we in op de taken en werkzaamheden die nog wel mogelijk zijn. We maken concrete afspraken en verlagen de drempel om weer te gaan werken. Hierdoor verkorten we de verzuimduur. Het verzuimbezoek is niet alleen in te zetten bij arbeidsverzuim, maar ook bij schoolverzuim en oneigenlijk of onverklaarbaar verzuim van uitkeringsgerechtigden tijdens een re-integratie- of resocialisatietraject en verzuim van mensen met een taakstraf.

Verhoog de verzuimdrempel

Neemt u onze verzuimbezoeken op in uw verzuimbeleid? Dan zal dit de verzuimdrempel van uw werknemers verhogen. Zij gaan dan bewuster om met de keuze om te verzuimen. Lees meer…

Preventief verzuimbeleid

Naast verzuimbezoeken bieden wij verschillende diensten om verzuim te voorkomen, te verkorten en te verminderen. Denk hierbij aan presentaties, workshops en trainingen over preventie of het voeren van verzuimgesprekken.

Lees hier meer over onze verzuimbezoeken, wetgeving en waarom u juist voor CBZ moet kiezen.

Onze producten: een ruim aanbod aan diensten, trainingen en workshops

Vorm: Training
Doelgroep: medewerkers (HR)
Tijdsindicatie: 4 uur

Hoe voert u een effectief verzuimgesprek? Welke vragen stelt u wel en welke niet? Waar komt verzuim vandaan en hoe kunt u een telefonische ziekmelding ombuigen naar een effectief eerste verzuimgesprek? Hoe bespreekt u tijdens dit gesprek de mogelijkheden en werkt u samen naar een snelle werkhervatting toe? U leert het allemaal tijdens de uitgebreide training ‘een effectief verzuimgesprek’.

Vorm: 1-op-1 gesprek
Doelgroep: voor elke opdrachtgever van CBZ
Tijdsindicatie: nader te bepalen
Tijdens een adviessessie met één van onze consultants gaan we dieper in op uw actuele verzuimvraagstukken.

Vorm: Workshop
Doelgroep: leidinggevenden en casemanagers
Tijdsindicatie: minimaal één dagdeel

Hoe benut u de arbeidsmogelijkheden van uw medewerkers zo optimaal mogelijk? Tijdens deze interactieve workshop voor leidinggevenden en casemanagers staat gespreksvoering met uw medewerker centraal en zoeken we naar optimalisatie binnen de kaders van de actuele wet- en regelgeving.

Vorm: Cursus
Doelgroep: iedere organisatie
Tijdsindicatie: één dag

In de nieuwe Arbowet staat preventie voorop. Daarom is iedere organisatie in Nederland verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag dit de directeur zelf zijn. Na de dagcursus preventiemedewerker beschikt u over de basiskennis en bent u op de hoogte van alle relevantie wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ook weet u dit te vertalen naar uw eigen bedrijfssituatie. U bent zicht bewust van uw rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie, kunt een inventarisatie maken van de arbeidsveiligheid en kunt een eenvoudige risicoanalyse en plan van aanpak opstellen. Na afloop ontvangt u een certificaat. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Vorm: Presentatie
Doelgroep: alle betrokkenen bij het verzuimbezoek
Tijdsindicatie: 1,5 uur

Deze inhoudelijke presentatie geeft u de benodigde informatie over alle aspecten van het verzuimbezoek: wanneer zet u een verzuimbezoek in? Welke inhoud heeft een verzuimgesprek? Hoe rapporteert CBZ de opgehaalde informatie? En welke vervolgacties zijn er mogelijk voor de opdrachtgever?

CBZ geeft presentaties op maat voor HRM-teams en/of leidinggevenden. Daarin laten we organisaties kennismaken met onze missie, visie en strategie. We vertellen waarom we uitgaan van een gedragsmatige visie op verzuim en hoe onze medewerkers die visie meenemen tijdens hun werk. We bespreken zaken als wet- en regelgeving en aanvraagprocedures. Daarnaast laten we zien hoe we op een efficiënte manier samen kunnen werken en hoe organisaties verzuimpreventie op kunnen nemen in hun beleid.

Vorm: Instructie
Doelgroep: gebruikers van CBZelf: de aanvraagapplicatie voor verzuimbezoeken
Tijdsindicatie: 1 uur

Verzuimbezoeken aanvragen bij CBZ doet u eenvoudig zelf via onze eigen portal ‘CBZelf’. Hoe onze applicatie werkt en hoe u alle mogelijkheden van CBZelf zo optimaal mogelijk benut, leert u tijdens deze instructie.

CBZ biedt diverse verzuimbezoeken, waaronder:

 • Standaardbezoek (maandag t/m vrijdag)
 • Spoedbezoek (aangevraagd vóór 10:30 uur) zelfde dag uitgevoerd
 • Spoedbezoek (aangevraagd tussen 10:30 en 14:00) zelfde dag uitgevoerd
 • Frequent verzuimbezoek
 • Verzuimbezoek uit taakdelegatie
 • Weekendbezoek/feestdagbezoek (tijdelijk niet beschikbaar)
 • Speciale wensen (tijdszonebezoek, tijdstipbezoek of verzuimbezoek verder dan 20 km buiten Nederland)
 • Digitale terugkoppeling
 • Telefonische terugkoppeling

Tijdens een telefonisch arbeidsmogelijkhedengesprek stimuleert onze verzuimconsulent uw medewerker om zijn of haar werk zo snel mogelijk weer te hervatten. Onze consulent maakt hierover concrete afspraken met uw medewerker.

Soms komt verzuim voort uit een slechte werkhouding of een ergonomisch onverantwoorde beeldschermwerkplek. Een gezonde en veilige werkplek is belangrijk voor het goed functioneren van medewerkers. Met de Werkplekcheck komt u te weten of uw medewerkers (thuis of op kantoor) op een verantwoorde wijze werken.
Onze speciaal opgeleide ergocoach beoordeelt of de werkplek goed is ingericht. Daarnaast leert uw medewerker hoe hij of zij stoel, bureau, beeldscherm en hulpmiddelen optimaal instelt. De ergocoach adviseert hoe spieren en pezen zo min mogelijk worden belast en rapporteert alle bevindingen in een duidelijk verslag.
Met de werkplekcheck zorgt u voor:

 • Een prettige werkplek en een bewuste werkhouding zowel thuis als op kantoor
 • Minder uitval door niet-ergonomische werkhouding en een hogere productiviteit
 • Voorkomt u de ontwikkeling van klachten en vermindert u bestaande klachten

Schakelt u onze ergocoach in voor een beeldschermwerkplekcheck? Dan voldoet u aan de zorgplicht om elke arbeidsplaats (zowel vaste kantoorplekken, als flexwerkplekken en thuiswerkplekken) in het arbobeleid te betrekken.

Bent u 75 jaar geworden? Dan moet u kunnen aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Daarna moet u elke 5 jaar uw rijbewijs verlengen. CBZ kan deze rijbewijskeuring voor u uitvoeren.

In de volgende gevallen heeft u ook een keuring nodig:

 • Bij het beantwoorden van een vraag met ‘ja’ op de Eigen verklaring;
 • Bij een verandering in de gezondheidssituatie;
 • Bij aanvraag (examen) en verlenging van rijbewijs C (E) (vrachtwagen) of D (E) (bus);
 • Bij aanvraag en verlenging van chauffeurspas taxi en Medibus.

Ook voor deze keuringen kunt u bij CBZ terecht.

Wilt u snel actie via een bedrijfsarts maar duurt het te lang voordat u een spreekuur kunt inplannen? Het taakdelegatiebezoek biedt uitkomst!
Het taakdelegatiebezoek is een huisbezoek waarbij onze rapporteur specifieke taken gedelegeerd heeft gekregen van de bedrijfsarts. De rapporteur werkt onder verantwoordelijkheid van de arts en mag daarom ook medische gegevens inventariseren en verwerken. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van de ziekmelding. De bedrijfsarts beoordeelt het verslag van de medisch rapporteur en adviseert u over de vervolgstappen.

Wat is verzuim

Met verzuim / arbeidsverzuim / ziekteverzuim wordt in principe hetzelfde bedoeld. In de wet wordt gesproken over ziekteverzuim, maar verzuim wordt niet altijd veroorzaakt door ziekte. Daarom wordt in de praktijk vaker de term verzuim gebruikt. Er is dus wel degelijk een verschil tussen ziekteverzuim en arbeidsverzuim:

Wat is ziekteverzuim

Het komt wel eens voor dat een werknemer ziek is. Deze persoon is dan niet meer in staat om arbeid te verrichten. Dit noemt men ziekteverzuim. Ziekteverzuim wordt ook wel naar (ziekte)klachten ingedeeld: 

 • ziekteverzuim ten gevolge van fysieke klachten.
 • ziekteverzuim ten gevolge van psychische klachten.

Niet alle verzuim heeft te maken met ziekte, in de praktijk blijkt dat een groot deel van het verzuim andere oorzaken hebben dan ziekte. Dit noemt men dan geen ziekteverzuim meer, maar arbeidsverzuim

Wat is arbeidsverzuim

Arbeidsverzuim is de situatie die ontstaat als een medewerker verzuimt om arbeid te verrichten. Dat betekent dat een werknemer niet doet wat hij/zij zou moeten doen of niet is waar hij/zij zou moeten zijn. De reden voor arbeidsverzuim wordt niet expliciet vernoemt. Dit kan legitiem of geoorloofd verzuim zijn, de medewerker is niet in staat arbeid te verrichten, of ongeoorloofd verzuim, de medewerker is wel in staat om arbeid te verrichten, maar kiest ervoor niet te komen werken. Deze term is bedoeld om verzuim niet per definitie te koppelen aan ziekte.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van arbeidsverzuim?

Arbeidsverzuim kan worden verdeeld in twee categorieën: werkgerelateerd verzuim en niet werkgerelateerd verzuim. Onder werkgerelateerd verzuim verstaan we

 • Psychische belasting (werkdruk, werkstress, arbeidsconflicten)
 • Arbeidsongevallen
 • Fysieke belasting op het werk

Wanneer het gaat om niet werkgerelateerd verzuim spreken we over

 • Ziekte, zoals griep en verkoudheid
 • Sportblessures
 • Ongeval
 • Overlijden van een dierbare
 • Financiële problemen
 • Mantelzorg
 • Relatieproblemen
 • Verslaving

Ziekteverzuim en arbeidsverzuim voorkomen

Om verzuim te voorkomen, te verkorten of te verminderen bieden wij verschillende diensten, zoals presentaties, workshops en trainingen. 

Om verzuim te verminderen zal de verzuimdrempel verhoogd moeten worden. Bij een lage verzuimdrempel kost het weinig moeite om je ziek te melden, als de verzuimdrempel hoog ligt kost het veel moeite en zal er minder verzuim voorkomen. Wil je weten wat je kan doen om de verzuimdrempel te verhogen? Lees dan hier verder.

Aanmelden Nieuwsbrief Arbeidsverzuim