Wetgeving bij arbeidsverzuim

In Nederland gelden wetten die regelen welke verantwoordelijkheden mensen en bedrijven hebben om de privacy te beschermen, om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren en verzuim te voorkomen en te beperken.

Wij hebben onze diensten afgestemd op de actuele wet- en regelgeving, waardoor u kunt rekenen op een stevige basis voor een goede samenwerking.

Hoe wij omgaan met de privacy van u en uw medewerkers is geregeld in ons privacyreglement. In onze verwerkersovereenkomst is vastgelegd hoe en welke persoonsgegevens wij voor u verwerken bij de uitvoering van onze diensten.

In de arbowet wordt gezond en veilig werken geregeld

In Nederland wordt gezond en veilig werken geregeld door verschillende wetten en regelgevingen. De belangrijkste wet die betrekking heeft op gezond en veilig werken is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet legt de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving zowel bij werkgevers als werknemers en bevat algemene voorschriften en verplichtingen op dit gebied. Deze wet vormt de basis voor het arbeidsomstandighedenbeleid in Nederland. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nul-urencontract en stagiaires.

In 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

Wet verbetering poortwachter

Ziek zijn is zowel voor de werknemer als voor de werkgever vervelend. De overheid wil het aantal werknemers dat langdurig ziek is terugdringen met behulp van de Wet verbetering poortwachter. Snel en effectief ingrijpen maakt het verzuim namelijk korter. Daar weten wij bij CBZ alles van.

De wet verwacht van werkgever en werknemer inspanningen om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Tijdens het verzuim moeten er volgens de wet verschillende, verplichte acties ondernomen worden. Komt u deze acties niet na? Dan kan dit leiden tot kostbare sancties.

Participatiewet

Het doel van de participatiewet is om mensen zoveel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. Daarnaast wil de wet mensen zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van een uitkering. Het UWV en de gemeenten vervullen hierbij een grote rol.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Omdat wij bij het uitvoeren van onze diensten persoonsgegevens voor u verwerken, bent u volgens de AVG verplicht om een “Verwerkersovereenkomst” met CBZ af te sluiten. Deze verwerkersovereenkomst is te vinden in onze webapplicatie CBZelf.

Wat kan CBZ voor u doen?

CBZ helpt u om aan deze en andere wet- en regelgeving te voldoen. Benieuwd hoe wij dit doen? Neem contact op met onze klantenservice en plan een vrijblijvend gesprek: 0162-318713.

Wilt u weten wat wij nog meer voor u
kunnen betekenen rondom arbeidsverzuim?

Op basis van Art.7:629 van het Burgerlijk Wetboek wordt, wanneer er sprake is van ziekteverzuim, de werkgever geacht het loon van de werknemer door te betalen. In sommige gevallen heeft de werknemer volgens de ziektewet recht op loon, dan wordt de doorbetaling gedaan door het UWV.

Kan er contractueel iets aan verzuim gedaan worden?

Ja, er kan tot op zekere hoogte iets aan verzuim gedaan worden. De werkgever kan zijn of haar werknemer laten tekenen dat ze weten van het verzuimreglement en dat ze zich daaraan zullen houden. 

Voor studenten geldt dat zij bij de inschrijving voor een opleiding vaak ook een prestatiecontract moeten ondertekenen. In dit contract verklaren ze zich te houden aan het verzuimreglement van de school. 

Wettelijke verplichtingen

Iedere werkgever en werknemer moet voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen omtrent verzuim. Beiden zijn verplicht om actief deel te nemen aan het re-integratieproces. Wanneer blijkt dat een van de partijen niet voldoende inspanningen levert in dit traject, kan dit financiële gevolgen hebben voor beide partijen. 

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

Ook is het verplicht voor iedere werkgever om een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener, aan de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer moet bieden en dat de werkgever de werknemer actief wijst op het spreekuur van de bedrijfsarts.

In het basiscontract zijn de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en arbodienst verlener opgenomen. Werkgever en werknemer zijn beide verantwoordelijk voor de juiste verzuimbegeleiding.

Wettelijke verplichtingen gericht op preventie

Er zijn ook wettelijke verplichtingen gericht op preventie, het voorkomen van verzuim. Zo dient er een actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgesteld te zijn. Hierin worden risico’s beschreven die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de medewerkers. Een preventiemedewerker moet hier zorg voor dragen en moet ook weten hoe de RI&E gehandhaafd wordt en blijft.

De werkgever moet de werknemers periodiek een preventief medisch onderzoek aanbieden en de regels omtrent verzuim moeten bekend zijn bij de medewerkers. Dit staat vaak in een verzuimprotocol.

Langdurig verzuim terugdringen

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Er dienen een aantal verplichte stappen doorlopen te worden om ervoor te zorgen dat een werknemer weer verantwoord aan het werk gaat.

Al in de eerste week van de ziekmelding moet dit gemeld worden bij de arbodienst of bedrijfsarts. UWV zal later toezien of er bijtijds de juiste stappen en acties genomen zijn.  

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de zieke werknemer

Voor werkgevers is het van belang dat zieke werknemers zo snel mogelijk gaan werken. Daarvoor is informatie nodig, maar de zieke werknemer heeft recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van ziekte. Alleen de bedrijfsarts kan en mag medicaliseren en kan beperkingen en mogelijkheden in kaart brengen. 

Bij CBZ staat daarom ook niet de klacht of ziekte centraal, maar de motivaties en de keuzes van de werknemer. CBZ stimuleert mensen om weer naar het werk of school te gaan. We leren mensen denken in mogelijkheden en wijzen op inspanningsverplichting. 

Wat zijn wettelijke verplichtingen van de werkgever bij ziekteverzuim?

De wettelijke verplichtingen van een werkgever bij ziekteverzuim omvatten onder andere het melden van ziekte bij de arbodienst of bedrijfsarts, het uitvoeren van poortwachterverplichtingen zoals het opstellen van een plan van aanpak, het doorbetalen van een deel van het loon gedurende de eerste twee jaar van ziekte, het aanbieden van passend werk, en het bijhouden van een accurate verzuimadministratie en rapportage.

CBZ biedt expertise en diensten die werkgevers helpen om aan deze verplichtingen te voldoen. We informeren werkgevers en werknemers over hun verantwoordelijkheid en rechten en plichten bij verzuim. We denken mee over het vinden van passend werk en zorgen voor duidelijke afspraken. Gezamenlijk bevorderen we een snelle re-integratie en voorkomen we onnodig verzuim.