Waarom achteraf bezoeken als we ook vooraf de problemen kunnen benoemen en aanpakken?

Ook voor verzuim geldt: u kunt beter voorkomen dan genezen. Hoe zorgt u dat uw werknemers fit en betrokken blijven? Hoe zorgt u dat scholieren hun opleiding niet vroegtijdig verlaten? Vaak schakelen organisaties pas een verzuimservice in als hun werkgever of student al enkele dagen niet is komen opdagen. Dat is zonde, want juíst in het voortraject valt zoveel winst te behalen. Houd uw werknemers/scholieren aangehaakt en werk met CBZ aan een actief en effectief verzuimpreventiebeleid! Onze trainingen, presentaties en instructielessen geven u meer inzicht in verzuimpreventie, verzuimbezoeken en verzuimgesprekken.

Wilt u meer informatie over onze trainingen, presentaties en instructielessen?
Neem contact met ons op!

Jepser-6

Hoe houdt u uw werknemers/ scholieren aangehaakt?

Bekijk hieronder een selectie van onze diensten, trainingen, workshops en adviessessies. Kijk ook bij arbeidsverzuim en schoolverzuim voor specifieke diensten.

Onze producten, diensten, workshops en trainingen

Vorm: Presentatie
Doelgroep: alle betrokkenen bij het verzuimbezoek
Tijdsindicatie: 1,5 uur

Deze inhoudelijke presentatie geeft u de benodigde informatie over alle aspecten van het verzuimbezoek: wanneer zet u een verzuimbezoek in? Welke inhoud heeft een verzuimgesprek? Hoe rapporteert CBZ de opgehaalde informatie? En welke vervolgacties zijn er mogelijk voor de opdrachtgever?

Vorm: Instructie
Doelgroep: gebruikers van CBZelf: de aanvraagapplicatie voor verzuimbezoeken
Tijdsindicatie: 1 uur

Verzuimbezoeken aanvragen bij CBZ doet u eenvoudig zelf via onze eigen portal ‘CBZelf’. Hoe onze applicatie werkt en hoe u alle mogelijkheden van CBZelf zo optimaal mogelijk benut, leert u tijdens deze instructie.

Vorm: Training
Tijdsindicatie: 4 uur

Hoe voert u een effectief verzuimgesprek? Welke vragen stelt u wel en welke niet? Waar komt verzuim vandaan en hoe kunt u een telefonische ziekmelding ombuigen naar een effectief eerste verzuimgesprek? Hoe bespreekt u tijdens dit gesprek de mogelijkheden en werkt u samen naar een snelle leshervatting toe? U leert het allemaal tijdens de uitgebreide training ‘een effectief verzuimgesprek’.

Tijdens een 1-op-1 adviessessie met één van onze consultants gaan we dieper in op uw actuele verzuimvraagstukken.

Vorm: Workshop
Doelgroep: leidinggevenden en casemanagers
Tijdsindicatie: minimaal één dagdeel

Hoe benut u de arbeidsmogelijkheden van uw medewerkers zo optimaal mogelijk? Tijdens deze interactieve workshop voor leidinggevenden en casemanagers staat gespreksvoering met uw medewerker centraal en zoeken we naar optimalisatie binnen de kaders van de actuele wet- en regelgeving.

Vorm: Cursus
Doelgroep: iedere organisatie
Tijdsindicatie: één dag

In de nieuwe Arbowet staat preventie voorop. Daarom is iedere organisatie in Nederland verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag dit de directeur zelf zijn. Na de dagcursus preventiemedewerker beschikt u over de basiskennis en bent u op de hoogte van alle relevantie wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ook weet u dit te vertalen naar uw eigen bedrijfssituatie. U bent zicht bewust van uw rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie, kunt een inventarisatie maken van de arbeidsveiligheid en kunt een eenvoudige risicoanalyse en plan van aanpak opstellen. Na afloop ontvangt u een certificaat. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Soms komt verzuim voort uit een slechte werkhouding of een ergonomisch onverantwoorde beeldschermwerkplek. Een gezonde en veilige werkplek is belangrijk voor het goed functioneren van medewerkers. Met de Werkplekcheck komt u te weten of uw medewerkers (thuis of op kantoor) op een verantwoorde wijze werken.
Onze speciaal opgeleide ergocoach beoordeelt of de werkplek goed is ingericht. Daarnaast leert uw medewerker hoe hij of zij stoel, bureau, beeldscherm en hulpmiddelen optimaal instelt. De ergocoach adviseert hoe spieren en pezen zo min mogelijk worden belast en rapporteert alle bevindingen in een duidelijk verslag.
Met de werkplekcheck zorgt u voor:

 • Een prettige werkplek en een bewuste werkhouding zowel thuis als op kantoor
 • Minder uitval door niet-ergonomische werkhouding en een hogere productiviteit
 • Voorkomt u de ontwikkeling van klachten en vermindert u bestaande klachten

Schakelt u onze ergocoach in voor een beeldschermwerkplekcheck? Dan voldoet u aan de zorgplicht om elke arbeidsplaats (zowel vaste kantoorplekken, als flexwerkplekken en thuiswerkplekken) in het arbobeleid te betrekken.

Wat is verzuimpreventie?

 

Bij CBZ begrijpen we dat het welzijn van uw medewerkers van het grootste belang is. We geloven dat een gezonde en productieve werkomgeving begint met het voorkomen van verzuim. Verzuimpreventie is een proactieve benadering om ervoor te zorgen dat medewerkers gezond en gemotiveerd blijven, wat niet alleen ten goede komt aan henzelf, maar ook aan het bedrijf als geheel.

 

Verzuimpreventie verwijst naar de strategieën, programma’s en maatregelen die een bedrijf neemt om het aantal ziektedagen en arbeidsongeschiktheid van medewerkers te minimaliseren. Het doel is om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen, arbeidsgerelateerde stress te verminderen en een positieve en ondersteunende werkomgeving te creëren.

Zijn er verschillende soorten verzuim?

Verzuim kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Een van de manieren is indelen op duur van het verzuim, waarbij de totale lengte van het verzuim bepalend is voor de indeling. Deze loopt vanaf de eerste verzuimdag tot en met de hersteldatum of de einddatum van de verslagperiode. Een verzuimgeval kan maximaal 730 dagen duren.

Kort verzuim:  Verzuim van 1 tot en met 14 dagen

Middellang verzuim:  Verzuim van 15 tot en met 91 dagen

Lang verzuim:  Verzuim van 92 tot en met 365 dagen

Extra lang verzuim:  Verzuim van 366 tot en met 730 dagen 

CBZ richt zich met verzuimbezoeken op het beperken van kortdurend verzuim en frequent verzuim. Kort en frequent verzuim zijn een voorbode voor langdurig verzuim. Met het terugdringen van kort verzuim in combinatie met onze preventieve diensten, voorkomen we langdurend verzuim. 

Er zijn vier vormen van verzuim die ieder een eigen aanpak nodig hebben

Een andere manier is verzuim indelen op mate van arbeidsgeschiktheid en de motivatie om te komen werken:  

1. Wit verzuim

Verzuim met een geldige reden, deze vorm wordt ook wel legitiem verzuim genoemd. De werknemer is aantoonbaar arbeidsongeschikt, de bedrijfsarts kan dit beoordelen. Zo’n 30% van het totale ziekteverzuim is wit verzuim. Meestal is er  sprake van een hoge verzuimdrempel.

2. Zwart verzuim

Verzuim zonder geldige reden. De werknemer voert zijn werkzaamheden niet uit, maar is daar wel toe in staat. Deze vorm wordt ook wel fraudeverzuim, ongeoorloofd verzuim of niet-legitiem verzuim genoemd. Zwart verzuim is maar een klein percentage van alle ziekteverzuim (1-5%). Meestal is er sprake van een lage verzuimdrempel.

3. Grijs verzuim

Het gebied tussen wit en zwart verzuim. Bij grijs verzuim zet de werkgever vraagtekens achter de rechtmatigheid van het verzuim. Vaak zijn er wel reële klachten, maar staat niet vast dat de werknemer geen taken of werkzaamheden kan uitvoeren. Wel op het werk komen maar nauwelijks werk uitvoeren (improductiviteit) wordt ook grijs verzuim genoemd. 

4. Roze verzuim

De werknemer meldt zich niet ziek maar is duidelijk beperkt door ziekte of gebrek. Feitelijk is er geen sprake van verzuim, want de medewerker verricht arbeid. Dit klinkt misschien als een loyale werknemer maar dit heeft vaak negatieve gevolgen. Wanneer de werknemer ziek naar het werk komt, presteert deze namelijk aanzienlijk slechter, dit zal terug te zien zijn in de productiviteitscijfers.

Roze verzuim kan op den duur leiden tot functioneringsproblemen of tot wit, grijs of zwart verzuim en in het ergste geval tot zelfs ontslag. Er moet dus niet alleen gekeken worden naar het terugdringen van wit, grijs of zwart verzuim, maar ook het terugdringen van roze verzuim is van belang.

Verzuimdrempel verhogen

De verzuimdrempel kun je verhogen door de verzuimgelegenheid te verkleinen. Dit kan op verschillende manieren, zo kan je verzuimcontroles uitvoeren, wachtdagen instellen, 70% van het loon doorbetalen, sancties toepassen bij niet nakomen van afspraken of ‘arbeidsongeschiktheid Verlof’ aanvragen in plaats van ‘Ziekmelden’.

Door de verzuimbehoefte te verkleinen en de werkmotivatie te vergroten zal de verzuimdrempel ook worden verhoogd. De verzuimbehoefte bepaalt of een werknemer gebruik maakt van de verzuimgelegenheid. Dit hangt sterk af van de motivatie van de werknemer. Werkgeluk, binding, collegialiteit en betrokkenheid met het werk spelen een rol.

Redenen voor een lage verzuimdrempel

Voor een werknemer is er niet maar  één aspect wat zal zorgen voor een lage verzuimdrempel. Waarschijnlijk is het een combinatie aan aspecten die bij elkaar opgeteld een kleine drempel veroorzaken: 

 • Er zijn geen duidelijke afspraken tussen werkgever en werknemer over verzuim.
 • Er is weinig tot geen aandacht vanuit de werkgever of leidinggevende bij verzuim.
 • Er is weinig werkgeluk, waardoor de medewerker eerder de keuze maakt om te verzuimen. 
 • Er worden te weinig of geen gesprekken gevoerd met de medewerker, waardoor medewerker zich niet gehoord voelt.
 • Er heerst geen fijne sfeer en er is sprake van een negatieve verzuimcultuur.
 • De werkgever-werknemer verhouding wordt als slecht ervaren (geen goede secundaire arbeidsvoorwaarden, laag loon, geen of weinig doorgroeimogelijkheden).
 • Er wordt weinig tot geen aandacht besteed aan het voorkomen van verzuim.
 • Er wordt te snel gemedicaliseerd waardoor het makkelijk is voor de werknemer om beperkingen en/of bepaalde medicatie te gebruiken als vrijbrief voor verzuim.