Testimonials

Achmea Divisie Schade en Inkomen

Sylvia Boesveld (Beleidsadviseur Inkomensverzekeringen):
Sinds 2013 hebben wij CBZ ingeschakeld om in contact te komen met werknemers die een WGA-uitkering ontvangen en waarvan de (voormalig) werkgever eigen risicodrager (ERD) is voor de WIA. Als verzekeraar staan wij garant voor het uitbetalen van de uitkering en wij hadden behoefte om nader in contact te komen met deze werknemers. We wilden onderzoeken of en op welke wijze wij hen nader kunnen ondersteunen. Om te beoordelen of wij kunnen helpen bij re-integratie of dat er in sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid hebben wij CBZ ingeschakeld.

CBZ inventariseert de persoonlijke situatie van werknemer en verkent of er aanleiding danwel belangstelling is voor nader contact met Achmea. Samen met CBZ hebben we een format ontwikkeld voor een verkennend gesprek dat overigens bij de uitkeringsgerechtigde thuis plaatsvindt. De medewerker van CBZ bezoekt de werknemer op afspraak en inventariseert of Achmea iets kan betekenen. Op basis van de rapportage nemen wij contact op voor een vervolgactie. Deze landelijke samenwerking loopt nog steeds tot volle tevredenheid: de uitkeringsgerechtigden ervaren aandacht en betrokkenheid, als verzekeraar kunnen wij zo eenvoudiger onze prioriteiten stellen en de medewerkers van CBZ ervaren de WGA- bezoeken als een goede afwisseling op de reguliere verzuimbezoeken.

Arboned

ArboNed is één van de grotere arbodiensten van Nederland. Sinds 1994 wordt CBZ ingeschakeld voor het afleggen van verzuimbezoeken. In 2004 stapten 14 medewerkers van ArboNed over naar CBZ. Vanaf dat moment verzorgt CBZ alle verzuimbezoeken van ArboNed.

Henk Hummel (Directeur):
“De snelheid waarmee zaken worden opgepakt, de inhoudelijke dienstverlening en de klantgerichtheid: het klopt allemaal bij CBZ. Ze weten hoe ze met de enorme diversiteit aan werknemers om moeten gaan. Van loodgieters tot ambtenaren en van managers in de zakelijke dienstverlening tot onderwijzend personeel.”

“De lijnen tussen onze directie en het CBZ-kantoor met de rapporteurs zijn kort. We evalueren regelmatig de dienstverlening en ook dat gaat prima. CBZ is gespecialiseerd in verzuimbezoeken en kan daardoor heel efficiënt werken.”

Assist Verzuim

Assist Verzuim zorgt voor arbeidskracht! Assist Verzuim is specialist in alle (deel)trajecten van arbodienstverlening en verzuimbegeleiding.

Elisabeth Voortman (juridisch adviseur):
“Wij schakelen CBZ al sinds 2006 regelmatig in. CBZ is een goed georganiseerde organisatie die efficiënt werkt. Als een huisbezoek heeft plaatsgevonden, ontvangen we nog dezelfde dag een rapportage per mail. Ze zijn altijd bereikbaar voor overleg en vragen. CBZ is dan ook een prettige samenwerkingspartner”.

VEC Software Solutions BV


Miranda Burghout, Manager VEC:

“Capability heeft sinds 2012 een goede samenwerking met CBZ. CBZ heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en ze gaan nauwlettend om met gegevens rondom Privacy, zaken die voor Capability erg belangrijk zijn. Schakelen met CBZ is bijzonder prettig door de proactieve houding, oplossingsgerichtheid en de doortastendheid. We zijn (dan ook) erg positief over de inzet van CBZ en de geboekte resultaten”.

EW Facility Services

EW Facility Services biedt o.a. schoonmaak-, housekeeping- en receptiediensten.

Femke Rebergen, Manager Verzuimsupport bij EW Facility Services: 
“Onze medewerkers vormen de basis van EW Facility Services, zij zorgen voor de kwaliteit en service die wij bieden aan onze opdrachtgevers. De gezondheid van onze medewerkers vormt de basis voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden en is daarom van groot belang. Ten tijde van verzuim worden onze medewerkers begeleid door hun leidinggevende, de Verzuimcoach, de HR Adviseur en mogelijk de bedrijfsarts. Wij gaan met werknemers in gesprek over het verzuim en kijken naar de benutbare mogelijkheden. Om deze begeleiding te ondersteunen, hebben we gekozen voor het inzetten van huisbezoeken. Doel van deze huisbezoeken is om middels extra aandacht voor de verzuimende medewerker, zowel medewerker als leidinggevende te ondersteunen in een zo snel mogelijke terugkeer op de werkvloer.”

“De communicatie en samenwerking met CBZ verloopt prettig. Als er iets is, is er snel contact. CBZ staat open voor feedback en denkt mee in de implementatie van de huisbezoeken.”

“Het belangrijkste doel van de inzet van het verzuimbezoek is de werknemers op een verantwoorde manier te laten terugkeren naar de werkvloer. We zijn blij dat we het kort verzuim zien dalen. Ook zien we bij de medewerker nog meer bewustwording van zijn rol en verantwoordelijkheden in het verzuimproces doordat ze hierin een stukje extra begeleiding krijgen.

“Ik zou CBZ zeker aanbevelen, zij hebben veel ervaring in het uitvoeren van huisbezoeken en hebben tevens een landelijke dekking.”

Qualm

Sjaak Troost (administrateur/P&O functionaris) bij Aannemingsbedrijf Qualm uit Rozenburg:
“Wij zetten het verzuimbezoek in bij iedere verzuimmelding zodat we geen onderscheid maken. We hebben het zo ook verwerkt in ons verzuimbeleid”.
“We zien sindsdien een snellere werkhervatting bij onze medewerkers. Waar ze eerst enkele dagen weg bleven, zijn ze nu vaak weer de volgende dag op het werk”.

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland ziet erop toe dat veroordeelden die een werkstraf hebben gekregen deze ook daadwerkelijk uitvoeren. Jaarlijks worden landelijk zo’n 36.000 werkstraffen opgelegd. Bij ziekmeldingen wordt CBZ ingeschakeld voor een controlebezoek.

Marco Bal (hoofd bedrijfsbureau Reclassering Nederland):
“Bij CBZ werken ze met korte lijnen en koppelen ze snel terug. Dat is plezierig. In het begin was hun aanpak van onze doelgroep iets te soft. Over het algemeen zijn onze cliënten niet zo gemotiveerd om weer aan het werk te gaan. Daarom vraagt het maken van werkhervattingafspraken om een speciale benadering. Maar CBZ heeft dat na een paar gesprekken heel goed opgepakt.”

“Als CBZ meldt dat een cliënt niet thuis is of niet ziek is, kan dit worden meegenomen in de terugrapportage naar de rechtbank wat als gevolg kan hebben dat de werkstraf omgezet wordt in een detentie. Dat geeft een meerwaarde aan de dienstverlening van CBZ.”

ROC Amsterdam

Wim Hendriks (ROC Amsterdam, MBO- college Noord), van het Onderwijs Service Punt dat belast is met verzuimmeldingen:
“Al enkele jaren doen we zaken met CBZ. De mogelijkheid om een verzuimbezoek te laten verrichten is gefaciliteerd via de webapplicatie CBZelf, maar de mentor van elke opleiding/school die tot het ROC van Amsterdam behoort, bepaalt zelf of en wanneer hij het nodig vindt. De reacties van de ouders zijn wisselend. We zijn tevreden over de samenwerking met CBZ. Het is ook gemakkelijk om via de site ‘CBZelf’ een aanvraag voor een verzuimbezoek in te dienen.”

ROC Tilburg

Dorien Duindam (directeur ROC Tilburg Orde en veiligheid):
“Het verzuimbezoek wordt ingezet omdat we verwachten dat hierdoor het verzuim zal dalen en we daardoor minder VSV-ers zullen krijgen. We hebben CBZ 6 weken lang, iedere student die zich ziek meldt of (ongeoorloofd) afwezig is, laten bezoeken, daarna at random. Het resultaat is dat de verzuimduur is afgenomen. We hebben de ouders vooraf via brieven en informatieavonden ingelicht: ze waren erg positief. Bij de studenten leeft het ook! De samenwerking met CBZ loopt goed. De rapportages zijn helder en ontvangen we dezelfde dag nog. Intern wordt het verzuim regelmatig geëvalueerd. We constateren dat het belangrijk is dat de studieloopbaanbegeleiders snel actie ondernemen n.a.v. de rapportages van het huisbezoek.”

Marion Kolster (directeur VSV Onderwijsgroep Tilburg):
Marion Kolster is initiator van de intensieve samenwerking tussen ROC Tilburg en CBZ. Ook voor haar is het de bedoeling om, door verzuimbezoeken in te zetten op de scholen met een hoog verzuimpercentage, het verzuim te doen dalen met als uiteindelijk doel de VSV cijfers verlagen. Vanuit VSV-gelden is hier geïnvesteerd in een pilot. Als blijkt dat de pilot een succes is, is het de bedoeling dat de scholen het inzetten van het verzuimbezoek zelf gaan financieren en dat het verzuimbezoek een vast onderdeel wordt in het verzuimbeleid

“Het effect tot nu toe is dat de studenten zich op de juiste manier ziek en hersteld melden; ze nemen meer verantwoordelijkheid. Het onderwerp verzuim leeft hierdoor meer binnen de school. Na 3 maanden constateren we al daadwerkelijk een flinke daling in ziekmeldingen. Daar zijn we dan ook blij mee!”

Teleperformance

Dit wereldwijde contactcenter heeft in Nederland vier vestigingen: in Maastricht, Roermond, Tilburg en Zoetermeer. De salesconsultant van CBZ heeft samen met de Magda Prochot, verzuimmanager bij Teleperformance, bij aanvang van de samenwerking in 2014 een pilot opgezet met als doel het verzuimpercentage van kort frequent verzuim nog verder te laten dalen.

Teleperformance beoogt met het verzuimbezoek te bereiken dat medewerkers zich bewust worden van hun verzuimgedrag en ook leren om (in gesprek met een verzuimrapporteur) beperkingen en mogelijkheden om te werken te benoemen. Zo wordt duidelijk hoe en wanneer het werk weer zo spoedig mogelijk hervat kan worden. Nadat een verzuimbezoek heeft plaatsgevonden, blijkt de verzuimer vaak al weer daags na het bezoek te kunnen starten! Dit heeft er toe geleid dat het verzuimgedrag bij sommige medewerkers inmiddels in positieve zin is veranderd. De verzuim-bezoeken blijven standaard ingezet worden. De verzuimcoaches van Teleperformance kunnen zich zo op de begeleiding van langdurend verzuim richten. Door middel van een statistiek brengt CBZ de resultaten van het verzuimbezoek inzichtelijk in beeld.

Test- en Trainingscentrum ‘De Bevelanden’

Jan-Kees Karelse (bedrijfsleider) van het Test- en Trainingscentrum ‘De Bevelanden’:
“Mensen die in de regio Goes en Noord-Beveland een bijstandsuitkering aanvragen, moeten uiterlijk de eerstvolgende morgen na aanvraag voor 20 uur per week op het test- en trainingscentrum aan de slag. Naast het afnemen van diverse testen en trainingen nemen de deelnemers ook deel aan een activeringsproject waarvoor ze op tijd dienen te verschijnen. Wanneer een deelnemer om één of andere reden niet op het afgesproken tijdstip verschijnt, wordt CBZ ingeschakeld. De communicatie en samenwerking met CBZ verloopt goed. Wanneer wij doorgeven dat er een deelnemer gecontroleerd dient te worden, kunnen wij er met een gerust hart vanuit gaan dat deze controle binnen de afgesproken tijd plaats zal vinden en wij een duidelijke en nuttige terugkoppeling krijgen. Met de uitkomt van deze terugkoppeling kunnen wij zelf weer verder aan de slag.”

“Elke deelnemer die niet op een afgesproken tijdstip verschijnt, krijgt een verzuimbezoek opgelegd. Elke ochtend na 8.00 uur en elke middag na 12.30 uur wordt gekeken wie er aanwezig is en wie er aanwezig had moeten zijn. De te controleren namen worden daarna direct aan CBZ doorgegeven met het doel na te gaan of deelnemers met of zonder geldige reden niet zijn verschenen op het test- en trainingscentrum. Door duidelijk en consequent verzuimcontrole toe te passen, weten zowel stichting als deelnemer waar ze aan toe zijn. Na invoering van een duidelijk verzuimcontrolebeleid werd onder de deelnemers snel duidelijk dat verzuim altijd mogelijk is, maar dan alleen maar met geldige reden. Het verzuim onder de deelnemers is veel lager dan in de tijd dat wij controles minder consequent inzetten. Deelnemers weten dat het systeem misbruik van verzuim zeer zelden onopgemerkt laat. De rapportages zijn duidelijk en goed bruikbaar voor eigen rapportagemomenten aan het bestuur. Ik beveel CBZ zeker aan bij derden!”